W dniu 24 sierpnia 2012 r. ogłoszono ustawę o ratyfikacji protokołu zmieniającego polsko-cypryjską umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

OD KIEDY ZMIANY?

Zmiana umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem oznacza kres atrakcyjności jurysdykcji cypryjskiej dla większości podmiotów korzystających z niej w celach optymalizacji podatkowej.

Uchwalone zmiany wchodzą w życie już od 1 stycznia 2013 r.

Cypr - koniec raju podatkowego

CO SIĘ ZMIENIA?

W związku z wprowadzonymi zmianami już od 1 stycznia 2013 r.:
 • ustanie możliwość dokonywania fikcyjnego zaliczenia podatku tzw. tax sparing; od kwoty podatku naliczonego od dywidendy wypłaconej polskiemu rezydentowi nie będzie odliczana fikcyjnie naliczona kwota podatku na terytorium Cypru;
 • wynagrodzenie dyrektorów będzie opodatkowane tylko w państwie rezydencji dyrektora (dochody polskiego rezydenta podatkowego będą zatem opodatkowane w Polsce);
 • informacje o polskich podatnikach, zgromadzone przez cypryjskie władze podatkowe jak również przez cypryjskie instytucje finansowe (m. in. banki), będą podlegały ujawnieniu na żądanie polskich władz podatkowych; ich ujawnienie może odnieść skutek w postaci:
  • wszczęcia postępowania wymiarowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ewentualnym określeniu zobowiązania podatkowego przy zastosowaniu stawki 75% - art. 20 ust. 3 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • wszczęcie postepowania karno - skarbowego na podstawie przepisów ustawy Kodeks Karny Skarbowy.

WIĘKSZY PODATEK OD DYWIDENDY?

Tak. Dochody z dywidendy od 1 stycznia 2013 r. będą opodatkowane na zasadach wykluczających zastosowanie mechanizmu tax sparing.

Stosownie do art. 10 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (Polska).

W myśl jednak znowelizowanego art. 10 ust. 2 Umowy, dochody z dywidendy wypłacane przez spółkę posiadającą siedzibę w jednym państwie na rzecz osoby uprawnionej do dywidend mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie będą opodatkowane w państwie źródła według poniższych zredukowanych stawek podatku:
 • 0 % kwoty dywidend brutto, w przypadku gdy osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), która posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy przez nieprzerwany okres 24 miesięcy;
 • 5% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach tj. w przypadku, gdy osobą uprawnioną do dywidend jest:
  • spółka kapitałowa, która posiada bezpośrednio mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy;
  • spółka kapitałowa, która posiada nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy, jednak przez nieprzerwany okres krótszy niż 24 miesiące;
  • spółka osobowa, bez względu na wielkość oraz okres posiadania udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy, oraz
  • osoba fizyczna.

Znowelizowany art. 10 ust 2 Umowy, dokona zatem redukcji podlegającej naliczeniu w kraju źródła stawki podatku w wysokości 10% do odpowiednio 0% lub 5%.


Do opodatkowania dywidendy znajdzie następnie zastosowanie jedna z metod unikania podwójnego opodatkowania (metoda kredytu podatkowego) zdefiniowana w art. 24 ust. 1 lit b Umowy, zgodnie z którą, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski z przeniesienia własności majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułu 10 (…), mogą być opodatkowane na Cyprze, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków z przeniesienia własności majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu na Cyprze (…).

WYNAGRODZENIE DYREKTORÓW OPODATKOWANE?

Tak. Wynagrodzenie od 1 stycznia 2013 r. będzie opodatkowane na terytorium Polski.

Stosownie do art. 16 Umowy, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej lub jakimkolwiek innym organie spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

Powyższa nowelizacja zakłada opodatkowanie dochodów otrzymywanych przez dyrektorów wyłącznie w państwie rezydencji. Tym samym, do opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez dyrektorów nie znajdzie zastosowania metoda zakładająca ich obecne opodatkowanie wyłącznie w kraju źródła.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA ORAZ KARNO - SKARBOWA TYTUŁEM NIEUJAWNIONYCH DOCHODÓW

Podatnicy uzyskujący dochody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych powinni liczyć się z możliwością ich opodatkowanie według stawki podatku w wysokości 75%.

Ponadto, podatnicy uchylający się od opodatkowania poprzez nieujawnianie właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania, narażają się zarazem na odpowiedzialność karno - skarbową. Katalog kar przewidzianych przez przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego przewiduje obok kary grzywny wymierzonej w stawkach dziennych oraz kary ograniczenia wolności również karę pozbawienia wolności do 15 lat.

Warto również wskazać, iż zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Skarbowego, orzeczenie zapadłe w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie zwalnia od obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej. Tym samym, podatnik skazany prawomocnym wyrokiem skazującym, jest obowiązany do uiszczenia zaległego podatku wraz z naliczonymi odsetkami.